Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zakup i dostawa słupa do ulicznej sygnalizacji świetlnej.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Słup wykonany z aluminium do ulicznej sygnalizacji świetlnej spełniający następujące wymagania:

 • wykonanie i pakowanie jako dwie oddzielne części,
 • wysokość końca ramienia nad jezdnią 6,5 m,
 • długość ramienia nad ulicą 7 m,
 • ramię sztywno połączone z częścią pionową słupa,
 • w komplecie z dedykowanym fundamentem do obciążenia słupa, wraz z elementami mocującymi,
 • dopuszczalna waga sprzętu 30 kg na końcu ramienia lub 2 x 25 kg na końcu i środku ramienia,
 • powierzchnia montowanego sprzętu min. 1,00 m2,
 • materiał wykonania: słup aluminium, anodowany,
 • słup powinien mieć możliwość poprowadzenia instalacji elektrycznej wewnątrz konstrukcji do skrzynki rozdzielczej dostępnej
  z zewnątrz,
 • słup musi posiadać deklarację właściwości użytkowych według normy odniesienia EN 12899-1.

III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 • cena netto 85 pkt. (cena wyrażona w złotych polskich musi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia)
  do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 85
 • czas dostawy 15 pkt.
  do obliczenia przyjmuje się wzór: najkrótszy (wyrażony w dniach) termin realizacji spośród złożonych ofert / termin dostawy
  z oferty badanej * 15.

IV. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 27.10.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VI. Wykluczenia:

 • Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.
GÓRA