DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZURAD SP. Z O.O.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZURAD Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) przy ul. Stacyjnej 14, zwana dalej „ZURAD Sp. z o.o.” lub „Administratorem”.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru kontrahenta, wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani oraz ZURAD Sp. z o.o. oraz realizacji obowiązków z tym związanych, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  3. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Administratora jest przeprowadzenie procedury wyboru kontrahenta, zapewnienie prawidłowego wykonywania umowy i ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz wewnętrzne cele administracyjne.
  4. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy lub realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków.
  5. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy i przedawnienia roszczeń po zakończeniu umowy oraz przechowywania dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  8. Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, ochroniarskie lub inne na rzecz Administratora, podmioty grupy kapitałowej, której członkiem jest ZURAD Sp. z o.o. oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych w ZURAD sp. z o.o. pod adresem email ochronadanych@zurad.com.pl

Zmień rozmiar tekstu
Zmiana kontrastu