DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

Polityka prywatności pl

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe.

Traktując ochronę danych osobowych jako najwyższy priorytet, ZURAD Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej „ZURAD Sp. z o.o.” lub „Spółka”) przedstawia poniżej niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Spółce. Z Polityki prywatności dowiedzą się Państwo w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie mają Państwo prawa i jak można o nie zawnioskować.

 1. Wyjaśnienie podstawowych terminów

W poniższej treści pojawiają się zwroty, których znaczenie może być prawnie określone. Dlatego, dla     ich lepszego zrozumienia, przytaczamy następujące definicje:

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119);
 • dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 • administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 • podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 • zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 1. Jakimi zasadami kierujemy się przetwarzając Państwa dane osobowe?

Dane osobowe w ZURAD Sp. z o.o. są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych i jaki jest adres siedziby administratora?

Administratorem danych osobowych jest ZURAD Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi  Mazowieckiej     (07-300) przy ul. Stacyjnej 14. 

 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę może stanowić:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy wyraziła Pani/Pan zgodę w zakresie i celu określonym w jej treści;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/ Pana żądanie przed zawarciem umowy ze Spółką;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
 • art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana przez Spółkę;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.
 1. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Cele, dla których Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe to w szczególności:

 • sprzedaż wyrobów i usług,
 • realizacja procesów produkcyjnych oraz pomocniczych,
 • realizowanie działalności gospodarczej objętej koncesją MSW w zakresie wytwarzania oraz magazynowania,
 • realizacja przedsięwzięć marketingowych oraz promocyjnych,
 • rozwój produktów i współpracy w ramach kooperacji,
 • prowadzenie badań i analiz rynku,
 • prowadzenie procesów badawczo-rozwojowych,
 • realizacja serwisu w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • realizacja procesów logistycznych.

Dodatkowo Spółka  przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

 • prowadzenia ewidencji księgowej i dokonywania przelewów,
 • realizacji przepisów prawa do których przestrzegania pracodawca, zleceniodawca, usługobiorca jest zobligowany,
 • realizacji obowiązków płatnika związanych z obsługą i wysyłką deklaracji podatkowych,
 • realizowanie przetargów,
 • kontrola zgodności procesów gospodarczych z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami przyjętymi w celu zapewnienia jakości,
 • realizacji procesów rekrutacyjnych,
 • realizacji porozumień i umów z podmiotami zewnętrznymi (dane powierzone przez inne podmioty – administratorów danych osobowych),
 • realizacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów prawa do których stosowania zobligowany jest płatnik,
 • obsługi kancelaryjnej,
 • realizacji prośby o kontakt (np. przez formularz kontaktowy),
 • wymiany wizytówek w trakcie różnego rodzaju wydarzeń, w których uczestniczą pracownicy/współpracownicy Spółki lub które organizuje Spółka,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1. Czyje dane osobowe posiadamy?

W związku z realizowanymi przez ZURAD Sp. z o.o. zadaniami określonymi powyżej posiadamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane nadawców i odbiorców korespondencji ze Spółką;
 • dane osób telefonujących do Spółki;
 • dane oferentów, kontrahentów, klientów;
 • dane właścicieli lub pełnomocników oraz podmiotów wykonujących usługi na zlecenie Spółki;
 • dane pracowników, współpracowników i ewentualnie członków ich rodzin, a także dane kandydatów do pracy bądź ubiegających się o pracę na innej podstawie, w tym dane stażystów i praktykantów;
 • dane osób fizycznych będących stronami, uczestnikami postępowań cywilnych, karnych, sądowo-administracyjnych i postępowań egzekucyjnych;
 • dane właścicieli lub pełnomocników podmiotów, którzy nie wywiązywali się ze zobowiązań wobec Spółki;
 • dane osób biorących udział w ewaluacjach i badaniach organizowanych przez Spółkę;
 • dane osób wykonujących czynności kontrolne i osób występujących w dokumentacji związanej z prowadzonymi kontrolami.
 1. Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przetwarza się na podstawie wyrażonej zgody – podanie danych jest dobrowolne.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – ich przetwarzanie stanowi wymóg prawny, więc musimy je posiadać.
 • Gdy zawieramy umowę podanie Spółce danych osobowych jest niezbędne w celu jej zawarcia i realizacji.
 1. Jakie prawa posiada Pani/Pan w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę?

Prawa jakie Pani/Panu przysługują są opisane w poszczególnych przepisach RODO. Istotne jest to, aby mieć na uwadze ich ograniczenia. Natomiast co do zasady, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – jeżeli to możliwe (art.16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany i nie narusza praw osób trzecich (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 • telefonicznie: (22) 531 03 00.
 1. Kim są odbiorcy Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcami danych są:

 • upoważnieni pracownicy/współpracownicy Spółki,
 • podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Spółki, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych usług.
 • właściwe organy bądź osoby trzecie, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Jak długo Pani/Pana dane osobowe są przechowywane?

Od momentu pozyskania Pani/Pana danych osobowych będą one przetwarzane w Spółce przez okres niezbędny:

 • wskazany przepisami prawa, ponieważ to przepisy określają czas przechowywania danych;
 • zgody udzielonej dla konkretnego celu przetwarzania, aż do jej wycofania;
 • wynikający z umów zawartych z innymi podmiotami, które zobowiązały nas (będąc odrębnym administratorem danych) do przechowywania informacji przez określony czas;
 • ewentualnie przez czas dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. W jaki sposób dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Administrator prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Czy Pani/Pana dane są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane przez nas profilowaniu.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 5 sierpnia 2022 r.

 

Polityka plików cookies serwisu zurad.com.pl

Dla wygody Użytkownika serwis zurad.com.pl korzysta z plików cookies.

Czy wiesz, że:

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
o utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Ciasteczka „sesyjne”
Są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

Ciasteczka „stałe”
Są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Pamiętaj, że:
1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dział poniżej lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Ważne dla Ciebie:
1. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
2. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
3. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jak wyłączyć ciasteczka?
1. Serwis PODAĆ DANE korzysta z ciasteczek. Jeśli użytkownik nie chce pobierać tych plików , musi zmienić ustawienia przeglądarki (informacje poniżej).
2. Większość przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka, można jednak łatwo zmienić ustawienia przeglądarki.
3. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki.
4. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu.
A jak zarządza ustawieniami cookies?
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

IE
W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Chrome
W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome.
Wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane W sekcji Prywatność> Ustawienia treści W opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm” Wybieramy przycisk Gotowe.

Firefox
W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik) W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje> Bezpieczeństwo Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”

Opera
Menu przeglądarki: Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” Klikamy OK