Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę w formie leasingu multimetru laboratoryjnego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 • wbudowany kolorowy wyświetlacz min. 6,5 cyfry,
 • szybkość odczytu: 5000/s,
 • funkcje pomiarowe:
  - napięcie stałe (DC),
  - prąd stały (DC),
  - napięcie zmienne (AC),
  - prąd zmienny (AC),
  - rezystancja dwuprzewodowa,
  - rezystancja dwu i czteroprzewodowa,
  - częstotliwość sygnału,
  - okres sygnału,
  - pojemność,
  - testowanie diod półprzewodnikowych,
  - testowanie ciągłości przewodów,
 • zakres pomiarowy napięcia DC:
  - do 600V,
  - 5 podzakresów,
  - dokładność pomiarów 0,0030% + 0,0030% we wszystkich zakresach,
 • zakres pomiarowy napięcia AC:
  - true RMS,
  - zakres pomiarowy do 440V dla sygnałów f=3Hz–300kHz,
  - 6 podzakresów w zakresie do 440V,
  - niepewność pomiaru 1,00% + 0,10% we wszystkich zakresach,
 • zakres pomiarowy prądu DC:
  - 9 podzakresów w zakresie 0-10A,
  - niepewność pomiaru 0,05% + 0,0060% dla prądów do 3A,
 • zakres pomiarowy prądu AC:
  - true RMS,
  - zakresy pomiarowe od 100μA do 10A,
  - niepewność pomiaru 0,1% +0,04% dla sygnałów od 3Hz do 5kHz,
  - niepewność pomiaru 0,15% +0,04% dla sygnałów od 5kHz do 10kHz,
 • zakres pomiarowy rezystancji:
  - 8 zakresów pomiarowych w przedziale od 100Ωhm do 1GΩhm,
  - niepewność pomiaru 0,0020% + 0,0005% dla zakresu 10kΩhm,
 • zakres pomiarowy pojemności: 1nF do 100μF, niepewność pomiaru 0,4% + 0,1% dla C > 10nF,
 • zakres pomiarowy częstotliwości:
  - zakres od 3Hz–300kHz dla sygnału AC o napięciu z zakresu 100mV–440V,
  - niepewność pomiaru 0,070% wartości odczytanej dla sygnałów < 10Hz,
 • funkcje matematyczne dla pomiarów:
  - wartość minimalna sygnału,
  - wartość maksymalna sygnału,
 • interfejs komunikacyjny: USB, LAN,
 • instrukcja obsługi w języku polskim,
 • waga max 4 kg.

III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 • cena netto - 70 pkt (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia)
  do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 70,
 • okres gwarancji – 20 pkt
  do obliczenia przyjmuje się wzór: okres gwarancji badanej oferty / okres najdłuższej gwarancji * 20,
 • czas dostawy – 10 pkt
  do obliczenia przyjmuje się wzór: oferta z najkrótszym terminem realizacji (wyrażonym w dniach) / czas dostawy (wyrażony
  w dniach) z oferty badanej * 10.

Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej punktów.

IV. Metoda płatności:

 • dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego.

V. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 08.06.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VII. Wykluczenia:

 • Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.
GÓRA