DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ZURAD sp. z o.o.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ZURAD sp. z o.o.

20.06.2023

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Prezesa Zarządu

spółki pod firmą ZURAD sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej


RADA NADZORCZA

Spółki ZURAD sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

 

działając na podstawie § 14 ust. 3 Aktu Założycielskiego ZURAD sp. z o.o. (dalej „Spółka”), w związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ZURAD sp. z o.o.

 1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria:
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, preferowane będzie wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub z zakresu zarządzania,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem znajomości przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących funkcjonowania i regulacji spółek/podmiotów z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  na  stanowiskach  kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach prawa handlowego, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu nie mogą:
  • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim  lub  biurze  posła  do  Parlamentu  Europejskiego, na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 • wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej, rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 • spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).
 1. Dodatkowo Kandydat powinien:
 • posiadać doświadczenie w branży, w której działa Spółka,
 • posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
 • posiadać predyspozycje do kierowania pracami Zarządu,
 • posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych.

Mile widziane doświadczenie w branży bezpieczeństwa ruchu drogowego i zbrojeniowej.

 1. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
 • życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w związku z Postępowaniem kwalifikacyjnym,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w 3,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie  lekarskie,  stwierdzające  brak  przeciwwskazań  do  zajmowania stanowiska kierowniczego,
 • inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
 • przygotowaną przez Kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 2. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych w ogłoszeniu dokumentów.
 3. Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub listem poleconym adres: ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ZURAD sp. z o.o. – nie otwierać”.
 4. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 7.00 do 14.00 w terminie do dnia 28 czerwca 2023 r. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
 5. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w dniu 29 czerwca 2023 r.
 7. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale i ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym, a także sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
 8. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.
 10. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Stacyjna 14. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego   sposobu   kontaktowania   się,   z   co   najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.
 11. Wstępna weryfikacja zgłoszeń Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 12. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki i prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.
 13. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:
  1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  2. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  3. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki
  4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  5. przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki,
  6. znajomość zagadnień z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
  7. wiedzę w zakresie branży zbrojeniowej oraz produkcyjnej.

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

  • wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
  • Akt Założycielski,
  • sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

21. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Pani Ewa Pankiewicz-Smakosz, tel. +48 735695114, adres e-mail: ewa.pankiewicz@zurad.com.pl .

22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach, w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2023, poz. 973), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Załączniki

Oświadczenie kandydata_Prezes_Zarządu_ZURAD_06.2023

Zgłoszenie Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu_ZURAD_06.2023

Zgoda dane osobowe Prezes Zarządu dla PGZ_06.2023

Zgoda dane osobowe Prezes Zarządu dla ZURAD_06.2023