Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę w formie leasingu zasilacza prądu stałego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 • wbudowany kolorowy wyświetlacz,
 • liczba prezentowanych jednocześnie na ekranie kanałów – przebiegów – 4,
 • funkcja oscyloskopu: 3-dB pasmo pomiaru napięcia (bez zmiany zakresu – od DC do 20kHz); 3-dB pasmo pomiaru prądu
  w zakresie 3,0A, 1,0A, 0,1A-od DC do 20kHz; 3-dB pasmo pomiaru prądu na zakresie 1,0 mA – od DC do 5kHz; 3-dB pasmo pomiaru prądu na zakresie 10,0µA – od DC do 500HZ,
 • analiza danych dla każdego kanału – zapis przebiegów napięcia i prądu w czasie funkcji; pamięć 64kSa/przebieg (gdy używamy
  4 kanałów); próbkowanie 50kHz; możliwość ustawienia interwału pomiędzy pomiarami przy ciągłym próbkowaniu w zakresie
  od 20µs do 10s,
 • możliwość generowania przebiegów: skokowych, trójkątnych, schodowych, impulsowych, sinus, wykładniczych oraz definiowanych przez użytkownika,
 • możliwość ustawienia napięcia wyjściowego, prądu wyjściowego oraz rezystancji wyjściowej,
 • moc – 500W,
 • napięcie / prąd wyjściowy regulowany:
  - w zakresie nr 1 0-60V 8,33A
  - w zakresie nr 2 0-29V 17A,
 • tętnienia i szumy napięciowe w paśmie 20Hz do 20MHz i przy pełnym obciążeniu: Vpp 6mV, Vrms 1mV,
 • dokładność programowania napięcia w całym zakresie: 0,05% + 25,0 mV,
 • dokładność programowania prądu: 0,01% + 12mA,
 • dokładność pomiaru napięcia: 2,2mV,
 • dokładność pomiaru prądu: 0,82mA,
 • zabezpieczenia: nadprądowe, mocowe/temperaturowe,
 • złącza danych / interfejs zewnętrzny: GPIB, USB 2.0, LAN,
 • przycisk awaryjnego odłączenia wszystkich wyjść,
 • zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz,
 • waga: do 25 kg,
 • instrukcja obsługi w języku polskim.

III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 • cena netto - 70 pkt (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia)
  do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 70,
 • okres gwarancji – 20 pkt
  do obliczenia przyjmuje się wzór: okres gwarancji badanej oferty / okres najdłuższej gwarancji * 20,
 • czas dostawy – 10 pkt
  do obliczenia przyjmuje się wzór: oferta z najkrótszym terminem realizacji (wyrażonym w dniach) / czas dostawy (wyrażony
  w dniach) z oferty badanej * 10.

Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej punktów.

IV. Metoda płatności:

 • dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego.

V. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 08.06.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VII. Wykluczenia:

 • Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.
GÓRA