Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę switcha.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymagane minimalne cechy produktu:

 1. montaż w szafie rack 19"
 2. zarządzalny L3
 3. 48 portów 1Gbit
 4. 4 sloty SFP+ 10G
 5. stackowalny
 6. obsługa VLAN-ów
 7. obsługa protokołów:
  • - IEE 802.1D
  • - IEE 802.1p
  • - IEE 802.1Q
  • - IEE 802.1s
  • - IEE 802.1v
  • - IEE 802.1X
  • - IEE 802.3
  • - IEE 802.3ab
  • - IEE 802.3ad
  • - IEE 802.3af
  • - IEE 802.3u
  • - IEE 802.3x flow control
  • - IEE 802.3at
  • - IEE 802.3z
 8. prędkość magistrali wewnętrznej – min. 175 Gbit/s
 9. rozmiar tablicy min. MAC – 16000 adresów
 10. gwarancja min 5 lat

III. Opis wyboru oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji max 100 pkt:

 • Cena netto – 70 pkt, (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia). Do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 70 
 • Okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) – 20 pkt. Do obliczenia przyjmuje się wzór: okres gwarancji badanej oferty / okres najdłuższej gwarancji * 20
 • Czas dostawy – 10 pkt. Do obliczenia przyjmuje się wzór: najkrótszy (wyrażony w dniach) termin realizacji z pośród złożonych ofert / termin (wyrażony w dniach) dostawy z oferty badanej * 10

IV. Metoda płatności:

 1. dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego.

V. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 28.11.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferta powinna zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.

VI. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VII. Wykluczenia:

Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą

GÓRA