Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę routera.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymagane minimalne cechy produktu:

 • 1. interfejs WAN :
  • - 1 x USB 2.0 (obsługa modemów 3G/4G)
  • - 2 x 10/100/1000Mb/s xDSL (RJ45)
 • 2. interfejs LAN: - 5 x 10/100/1000Mb/s xDSL (RJ45), VLAN tagging/ IEEE 802.1Q; smart monitor (na jednym z portów)
 • 3. firewall:
  • - filtr danych
  • - kontrola aplikacji
  • - filtr zawartości URL i treści Web
 • 4. zarządzanie pasmem:
  • - limitowanie pasma
  • - limitowanie sesji NAT
 • 5. VPN:
  • - IPSec
  • - PPTP
  • - L2TP
  • 6. WLAN:
   • - IEEE 802.11ac
   • - IEEE 802.11 n/b/g
   • - WEP/WPA/WPA2
   • - antena na złączy RPSMA
   • 7. VoIP
   • 8. USB – 2 porty – obsługa drukarki, modemu lub dysku
   • 9. dodatkowe funkcje:
    • - obsługa IPv6
    • - NAT, multiNAT
    • - hosty DMZ
    • - RIPv2
    • - wake on LAN
    • - dynamic DNS
   • 10. gwarancja min 2 lata.

   III. Opis wyboru oferty:

   Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji max 100 pkt:

   • Cena netto – 70 pkt, (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia). Do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 70 
   • Okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) – 20 pkt. Do obliczenia przyjmuje się wzór: okres gwarancji badanej oferty / okres najdłuższej gwarancji * 20
   • Czas dostawy – 10 pkt. Do obliczenia przyjmuje się wzór: najkrótszy (wyrażony w dniach) termin realizacji z pośród złożonych ofert / termin (wyrażony w dniach) dostawy z oferty badanej * 10

   IV. Metoda płatności:

   1. dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego.

   V. Sposób składania ofert:

   • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
   • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
   • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 28.11.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferta powinna zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.

   VI. Osoba do kontaktu:

   • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

   VII. Wykluczenia:

   Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą

GÓRA