Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ramienia pomiarowego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Kompletny zestaw do pomiarów powinien składać się z:

 1. Ramienia pomiarowego o parametrach nie gorszych niż:
  • a) Powtarzalność punktu pomiaru stykowego - nie gorsza niż 0.017 mm (zgodnie z normą ASME B89.4.22) - potwierdzona stosownym certyfikatem
  • b) Niepewność wolumetryczna pomiaru stykowego – nie większa niż +/- 0.024mm (zgodnie z normą ASME B89.4.22) - potwierdzona stosownym certyfikatem
  • c) Zakres pomiarowy - 2000 mm
  • d) Wyposażonego w:
   • - przeciwwagę z regulacją oraz systemem zabezpieczającym głowicę ramienia przed upadkiem
   •  
   • - sondy pomiarowe nie wymagające kalibracji przy każdym zamontowaniu.
   •  
   • - system rejestrujący i zapisujący dane o mechanicznych przeciążeniach jakim poddawane jest urządzenie
   •  
   • - system rejestrujący i zapisujący dane dotyczące temperatury enkoderów.
   • - enkodery absolutne,
   • - 6 osi.
  • e) Urządzenie powinno mieć możliwość komunikacji bezprzewodowej oraz baterię o pojemności umożliwiającej min. 4 h ciągłej pracy
  • f) zakres ruchu ostatniego przegubu ramienia – co najmniej 180 st.
   •  
   • Wyposażenie ramienia pomiarowego powinno zawierać:
    • a) przynajmniej 3 sondy do pomiarów stykowych o różnych średnicach
    • b) Certyfikowaną belkę wzorcową o długości co najmniej 700 mm
    • c) bazę magnetyczną
    • d) Laptop wraz z oprogramowaniem pomiarowym o parametrach nie gorszych niż: procesor klasy i5 profesjonalną kartę graficzną Nvidia Quadro dysk SSD pamięć ram 8 GB

Licencję oprogramowania, które zawiera:

 • a) możliwość wykonywania pomiarów w odniesieniu do modeli 3D w formatach .IGS, .STP, .IPT, .IAM
 • b) możliwość eksportu zmierzonych danych w formacie IGS
 •  
 • c) menu w języku polskim 
 • d) wbudowany moduł statystyczny 
 • e) wbudowane narzędzia do kontroli zdolności procesu (CP, CPK)
 • f) możliwość graficznego przedstawienia błędu kształtu badanych obiektów
 • g) możliwość graficznego przedstawienia kierunku zaobserwowanych odchyłek mierzonego obiektu względem nominału
 • h) możliwość badania w czasie rzeczywistym odchyłki pozycji badanego obszaru od nominału
 •  
 • i) możliwość wykonywania seryjnych pomiarów na bazie raz opracowanej strategii
 •  
 • j) klucz sprzętowy w formie urządzenia podłączanego do portu USB
 • k) licencja wieczysta + minimum 1 rok subskrypcji. Sprzedający udziela przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji oraz zorganizuje dostawę i szkolenie dla 3-5 osób na własny koszt dla użytkowników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  Sprzedający zapewni 1 darmową usługę kalibracji i certyfikacji (oprócz kalibracji zerowej), oraz bezpłatne ramie na czas kalibracji/naprawy.

III. Opis wyboru oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji max 100 pkt:

 • Cena netto – 70 pkt, (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia). Do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 70 
 • Okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) – 20 pkt. Do obliczenia przyjmuje się wzór: okres gwarancji badanej oferty / okres najdłuższej gwarancji * 20
 • Czas dostawy – 10 pkt. Do obliczenia przyjmuje się wzór: najkrótszy (wyrażony w dniach) termin realizacji z pośród złożonych ofert / termin (wyrażony w dniach) dostawy z oferty badanej * 10

IV. Metoda płatności:

 1. dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego.

V. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 21.11.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • informacja pisemna, złożona osobiście w siedzibie firmy, przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną do dnia 02.06.2017 r.; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; oferta powinna zawierać nazwę, adres oraz pieczęć firmową Oferenta opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Oferenta.

VIII. Wykluczenia:

Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą

GÓRA