Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenie drukującego w maksymalnym formacie A0.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie drukujące o parametrach nie gorszych niż:

 1. Obsługiwany format: A0
 2. Rozdzielczość druku w kolorze: 2400 x 1200 dpi
 3. Technologia druku: atramentowa
 4. Ilość pojemników z atramentem: 5
 5. Pojemność dysku twardego: 320 GB
 6. Papier:
  • - szerokość rolki do 36"
  • - długość rolki do 18 m
  • - średnica rolki do 150 mm
  • - obsługiwane formaty nośników minimum: A3, A2, A1, A0
 7. Standardowe języki drukarki: GARO, HP-GL/2, HP RTL
 8. Zużycie energii: max 140 W
 9. Maksymalne gabaryty:
  • - szerokość - 1400 mm
  • - głębokość - 900 mm
  • - wysokość - 1100 mm
 10. Wymagania systemowe:
  • - 32 bitowe - Windows XP, Windows 7, 8, 10
  • - 64 bitowe - Windows 7, 8, 10
 11. Możliwość pracy w sieci LAN
 12. Możliwość drukowania z programów Autodesk, Microsoft
 13. Poziom hałasu: max 48 dB

III. Opis wyboru oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji max 100 pkt:

 • a) Cena netto – 70 pkt, (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia). Do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 70 
 • b) Okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) – 20 pkt. Do obliczenia przyjmuje się wzór: okres gwarancji badanej oferty / okres najdłuższej gwarancji * 20
 • c) Czas dostawy – 10 pkt. Do obliczenia przyjmuje się wzór: najkrótszy (wyrażony w dniach) termin realizacji z pośród złożonych ofert / termin (wyrażony w dniach) dostawy z oferty badanej * 10

IV. Metoda płatności:

 1. dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego.

V. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 21.11.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Oferta powinna zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.

VI. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • informacja pisemna, złożona osobiście w siedzibie firmy, przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną do dnia 02.06.2017 r.; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; oferta powinna zawierać nazwę, adres oraz pieczęć firmową Oferenta opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Oferenta.

VIII. Wykluczenia:

Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą

GÓRA