Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zakup i dostawa 2 egzemplarzy pakietu deweloperskiego mikrokontrolera niezbędnego do opracowywania i testowania oprogramowania oraz do analizy cyfrowej danych analogowych.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Dwa egzemplarze zestawu uruchomieniowego STM32F746G-DISCO Discovery Kit z układem MCU STM32F746NG. Zestaw ma umożliwiać tworzenie i udostępnianie aplikacji z mikrokontrolerami serii STM32F7 opartymi na rdzeniu ARM® Cortex®-M7.
Specyfikacja:

 • mikrokontroler STM32F746NGH6 z pamięcią Flash 1MB i RAM 340kB w obudowie BGA216,
 • wbudowany ST-LINK/V2-1 obsługujący funkcję reenumeracji USB,
 • funkcje USB – wirtualny port COM, pamięć masowa, port debugowania,
 • wyświetlacz kolorowy LCD-TFT 4.3" 480x272 z pojemnościowym ekranem dotykowym,
 • złącze kamery,
 • kodek audio SAI,
 • gniazdo audio line-in i line-out,
 • wyjścia głośnikowe stereo,
 • dwa mikrofony ST MEMS,
 • złącze wejścia SPDIF RCA,
 • dwa przyciski (użytkownika i reset),
 • pamięć Flash 128MB Quad-SPI,
 • SDRAM 128MB (dostęp 64MB),
 • złącze karty microSD,
 • złącze plytki rozszerzeniowej RF-EEPROM,
 • USB OTG HS ze złączami micro-AB,
 • USB OTG FS ze złączami micro-AB,
 • złącze Ethernet zgodne z IEEE-802.3-2002.

III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); oceniane będą:

 • cena wyrażona w złotych polskich
  do oceny przyjmuje się wzór: (cena oferty najniższej / cena oferty badanej) * 70,
 • czas dostawy
  do oceny przyjmuje się wzór: (najkrótszy z badanych ofert czas dostawy / czas dostawy z oferty badanej) * 30.

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

IV. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 16.06.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VI. Wykluczenia:

 • Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.
GÓRA