Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zakup i dostawa pakietu deweloperskiego niezbędnego do prac uruchomieniowych i programistycznych w komplecie z oprogramowaniem.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Specyfikacja:

 • modulacja FMCW/CW,
 • zakres częstotliwości pracy 24.0-24.25GHz,
 • dwa kanały odbiorcze,
 • jeden kanał nadawczy,
 • zewnętrzny interfejs Ethernet (z PoE),
 • certyfikat CE,
 • charakterystyka anteny 65 stopni azymut, 24 stopnie elewacja,
 • liniowa polaryzacja anteny,
 • pomiar odległości, kąta i prędkości w trybie FMCW lub Doppler,
 • moc wyjściowa przestrajana 10-19dBm,
 • graficzny interfejs użytkownika (GUI) SenTool.

III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); oceniane będą:

 • cena wyrażona w złotych polskich
  do oceny przyjmuje się wzór: (cena oferty najniższej / cena oferty badanej) * 70,
 • czas dostawy
  do oceny przyjmuje się wzór: (najkrótszy z badanych ofert czas dostawy / czas dostawy z oferty badanej) * 30.

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

IV. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 16.06.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VI. Wykluczenia:

 • Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.
GÓRA