Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zakup i dostawa 2 sztuk pakietu deweloperskiego mikrokontrolera niezbędnego do opracowywania i testowania oprogramowania oraz do analizy cyfrowej danych analogowych.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. 2 egzemplarze zestawów uruchomieniowych STM32F769I-DISCO - Discovery Kit z układem STM32F769NI. Zestaw ma umożliwiać tworzenie i udostępnianie aplikacji z mikrokontrolerami serii STM32F7 opartymi na rdzeniu ARM® Cortex®-M7.
Specyfikacja:

 • wyświetlacz 4” z pojemnościowym ekranem dotykowym,
 • złącze do płytki WIFI lub Ext-EEP,
 • złącze do płytki USB OTG HS (microUSB-AB),
 • kodek audio SAI,
 • złącze Ethernet zgodne z IEEE-802.3-2002,
 • opcje zasilania poprzez: ST LINK/V2-1, USB HS konektor, 5V z RJ45 (POE) i 5V ze złacza Arduino, ładowanie z USB,
 • POE zgodne z IEEE 802.3af (48V to 5V, 3W),
 • wyjście napięcia dla zewnętrznych modułów (napięcie 3.3V lub 5V),
 • złącza kompatybilne z Arduino UNO R3,
 • kompatybilny z systemami XP, 7, 8, linux 64-bit, OS X,
 • wsparcie dla środowisk Keil, IAR i GCC (AC6: SW4STM32, Atollic TrueSTUDIO).

III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); oceniane będą:

 • cena wyrażona w złotych polskich
  do oceny przyjmuje się wzór: (cena oferty najniższej / cena oferty badanej) * 70,
 • czas dostawy
  do oceny przyjmuje się wzór: (najkrótszy z badanych ofert czas dostawy / czas dostawy z oferty badanej) * 30.

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

IV. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 16.06.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VI. Wykluczenia:

 • Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.
GÓRA