Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup licencji sieciowej (na której może pracować kilku użytkowników) specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do projektowania układów mechanicznych
oraz tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 • obsługa natywnych plików o rozszerzeniach .ipt, .iam, .idw, .ipn,
 • możliwość otwarcia plików 3D zapisanych w uniwersalnym formacie wymiany danych jak: .sat, .step, .igs, .stl oraz pliki 3D pochodzące z różnych systemów CAD 3D zapisane w formatach: .CATPart, .CATProduct, .prt, .asm, .neu, .sldprt, .asm, .sldasm, .x_t, .dwf, .wire,
 • obsługa plików projeku o rozszerzeniu .ipj,
 • zintegrowana w programie biblioteka elementów znormalizowanych,
 • możliwość modelowania bryłowego,
 • możliwość modelowania powierzchniowego,
 • modelowanie arkuszy blach w modelu wielobryłowym,
 • możliwość tworzenia konfiguracji części i złożeń oraz zapisywanie typoszeregów w pojedynczym pliku,
 • automatyczne łączenia, dopasowanie rozmiarów,
 • automatyczne tworzenie otworów znormalizowanych,
 • automatyczne dopasowanie elementów z biblioteki normaliów do istniejących otworów,
 • możliwość generowania dokumentacji 2D,
 • zintegrowana w narzędziu możliwość generowania plików PDF 3D,
 • obsługa natywnych plików o rozszerzeniu .dwg,
 • obsługa plików szablonu o rozszerzeniu .dwt, plików projektu o rozszerzeniu .wdp oraz plików synchronizacji projektów elektromechanicznych o rozszerzeniu .emx,
 • zaimplementowanie biblioteki symboli dla standardów: JIC, IEC, IEEE, JIS oraz GB,
 • rysunki wykorzystywane w projekcie zarządzane za pomocą menadżera projektu,
 • biblioteka modułów PLC składających się z bloków wyposażonych w zestawy atrybutów,
 • automatyczne przypisywanie znaczników numerów przewodów i komponentów w rysunkach,
 • możliwość tworzenia schematów obwodowych, elewacji oraz rysunków referencyjnych, sprawdzanie błędów w czasie rzeczywistym,
 • odniesienia krzyżowe cewek i styków w czasie rzeczywistym,
 • tworzenie rysunków z inteligentnym układem paneli montażowych,
 • specjalne funkcje takie jak przycinanie przewodów, kopiowanie i usuwanie komponentów lub obwodów oraz funkcje ustawiania
  i dopasowywania komponentów,
 • biblioteki znormalizowanych części i narzędzi do projektowania elementów mechanicznych,
 • praca z trójwymiarowymi obiektami wielkoskalowymi z możliwością wykonania wizualizacji (renderingów na lokalnej stacji roboczej jak i z wykorzystaniem usług chmurowych),
 • oprogramowanie ma pozwolić łatwo wykonać dokumentację konstrukcyjną,
 • możliwość podstawowego zarządzania dokumentacją,
 • możliwość tworzenia zaawansowanych wizualizacji i animacji.

III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 • cena netto - 80 pkt (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia)
  do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 80,
 • okres wsparcia technicznego – 20 pkt
  do obliczenia przyjmuje się wzór: okres wsparcia technicznego badanej oferty / najdłuższy okres wsparcia technicznego z pośród złożonych ofert * 20.

Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej punktów.

IV. Metoda płatności:

 • dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego.

V. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 08.06.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VII. Wykluczenia:

 • Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.
GÓRA