Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup 2 sztuk licencji oprogramowania stanowiskowego, niezbędnego
do projektowania układów elektronicznych, schematów, płytek drukowanych, oraz sporządzania dokumentacji technicznej.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 • przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania typu stanowiskowego zintegrowanej aplikacji zawierającej edytor schematu, symulator obwodów, edytor PCB, edytor CAM oraz inne moduły, pozwalająca na tworzenie projektów PCB, projektów FPGA, projektów wbudowanych i projektów skryptowych oraz zarządzanie dokumentacją projektową tzn., oprogramowanie musi pozwalać na realizację profesjonalnych projektów urządzeń elektronicznych z wielowarstwowymi płytkami drukowanymi,
  z użyciem układów logiki programowalnej; narzędzie musi umożliwiać przeprowadzenie pełnego procesu projektowego danego urządzenia, łącznie z tworzeniem i korzystaniem z repozytoriów, konstruowaniem własnych układów logicznych,
  oraz opracowaniem dokumentacji projektu,
 • oprogramowanie musi posiadać możliwość importu plików projektowych i bibliotek Protel 99SE (*.ddb), Allegro PCB (*.brd i *.alg), CADSTAR (*.csa, *.cpa, *.lib), CircuitMaker 2000 (*.ckt, *.lib), DxDesigner, Orcad (*.dbc, *.dsn, *.max, *.olb, *.llb), PADS (*.asc, *.d, *.txt), P-CAD (*.sch, *.pcb, *.lia, *.lib),
 • oprogramowanie musi posiadać możliwość zapisu plików w formacie oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego: Protel99 (*.sch, *.pcb) i Altium Designer (*.schdoc, *.pcbdoc),
 • oprogramowanie musi posiadać możliwość:
  - obsługi bibliotek zintegrowanych oraz bazodanowych,
  - obsługi bezpośredniego połączenia do bazy danych dostawców komponentów,
  - wbudowanej kontroli wersji SVN oraz zarządzanie dokumentacja projektową,
  - interfejs do firmowej bazy danych (np. ODBC) oraz serwerów klasy Altium Vault lub równoważnych,
  - edytor PCB sterowany regułami,
  - obsługi fontów True Type na PCB,
  - wstawiania kodów paskowych na PCB,
  - wsparcia dla elementów dotykowych, biblioteki do schematu i PCB,
  - pracy z PCB w trybie 3D z detekcją kolizji pomiędzy elementami,
  - możliwość projektowania obwodów Rigid-Flex,
 • import oraz eksport modeli 3D elementów, eksport modelu 3D PCB w formacie STEP,
 • wbudowany moduł CAM oferujący możliwości weryfikacji i edycji plików CAM,
 • generacja danych wyjściowych CAM w formacie Gerber, NC Drill, ODB++,
 • wbudowany system analizy obwodów kompatybilny ze SPICE,
 • wbudowany analizator integralności sygnałów,
 • obsługa wariantów montażowych z wizualizacją wariantów na schemacie, PCB i wydrukach,
 • narzędzia wspomagające tworzenie projektów High-speed (USB 3.0, DDR ¾),
 • obsługa interaktywnego prowadzenia ścieżek na PCB (tryby przepychania, otaczania, automatycznego kończenia ścieżki, zarówna dla pojedynczych połączeń i magistral),
 • obsługa par różnicowych, prowadzenie ścieżek z kontrolą impedancji falowej, wyrównywanie długości połączeń,
 • wbudowany autorouter topologiczny z obsługą reguł projektowych edytora PCB,
 • wbudowany moduł automatycznego tworzenia dokumentacji technicznej,
 • obsługa płyt uruchomieniowych NanoBoard i innych układów poprzez JTAG,
 • wbudowane narzędzia do projektowania systemów FPGA,
 • subskrypcja oprogramowania na minimum 12 miesięcy,
 • oprogramowanie musi zostać dostarczone na nośniku DVD wraz z drukowanym podręcznikiem w języku polskim,
 • dostawca zorganizuje szkolenie dla dwóch osób, w terminie uzgodnionym pomiędzy sprzedającym a Zamawiającym.

III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 • cena netto - 80 pkt (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia)
  do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 80,
 • okres wsparcia technicznego – 20 pkt
  do obliczenia przyjmuje się wzór: okres wsparcia technicznego badanej oferty / najdłuższy okres wsparcia technicznego z pośród złożonych ofert * 20.

Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej punktów.

IV. Metoda płatności:

 • dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego.

V. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 08.06.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VII. Wykluczenia:

 • Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.
GÓRA