Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członka Zarządu spółki pod firmą ZURAD sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

RADA NADZORCZA Spółki ZURAD sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej działając na podstawie § 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 13) w zw. z § 14 ust. 3 Aktu Założycielskiego ZURAD sp. z o.o. (dalej „Spółka”), Rada Nadzorcza spółki pod firmą ZURAD sp. z o.o., w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ZURAD sp. z o.o.

1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydaci nie mogą:

 • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 • wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 • spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

 • posiadać doświadczenie w branży zbrojeniowej oraz radiolokacyjnej,
 • posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
 • wiedza w zakresie kierowania zespołami pracowników.

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

 • życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego,
 • inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
 • przygotowana przez Kandydata na piśmie koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem (maksymalnie 3 strony A4).

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: (07-300) Ostrów Mazowiecka, ul. Stacyjna 14, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ZURAD sp. z o.o.- nie otwierać".

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:00 w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku do godz. 14:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Wspólnika Spółki tj. PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, począwszy od dnia 22 czerwca 2018 roku. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem.

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 • doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółki,
 • znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zespołami pracowników,
 • przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem,
 • znajomość zagadnień z zakresu branży zbrojeniowej i radiolokacyjnej,
 • wiedza w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki w Ostrowi Mazowieckiej 07-300, ul. Stacyjna 14 podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

 • wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
 • Akt Założycielski Spółki,
 • sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

21. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Pani Mirosława Kryspin, tel. 29 644 26 19, adres e-mail: mkryspin@zurad.home.pl.

22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.


Formularz zgłoszenia.pdf

Formularz oświadczenia.pdf

Klauzula informacyjna dla kandydatów.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

GÓRA