Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 5 licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 Professional.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  • przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do ZURAD Sp. z o.o. 5 licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 Professional w polskiej wersji językowej, kompatybilnej z systemem Windows 10; okres licencji: bezterminowa,
  • termin wykonania zamówienia: maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia drogą pisemną lub elektroniczną.

III. Opis wyboru oferty:

  • cena 100%; cena powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia.

IV. Metoda płatności:

  • zapłata dokonana zostanie przelewem w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotu zamówienia.

V. Sposób składania ofert:

  • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
  • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
  • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 02.06.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Osoba do kontaktu:

  • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

  • informacja pisemna, złożona osobiście w siedzibie firmy, przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną do dnia 02.06.2017 r.; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; oferta powinna zawierać nazwę, adres oraz pieczęć firmową Oferenta opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Oferenta.
GÓRA