Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych, zestawów komputerowych,
w skład których wchodzi: stacja robocza wraz z oprogramowaniem, monitory (2 szt. do każdego zestawu) oraz urządzenia wskazujące, w formie leasingu finansowego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 • procesor: Intel Xeon E5-1650v4,
 • pamięć RAM: 36 GB DDR4-2400 Mhz z możliwością rozbudowy do 64 GB,
 • karta graficzna: NVIDIA Quadro K2200,
 • dysk: 256GB SSD Sata + 1 TB HDD 7200 RPM Sata,
 • napęd: 9.5mm Slim DVD +/- RW Sata wewnętrzny, czytnik kart,
 • zasilanie: zasilacz o mocy 700W,
 • UPS: napięcie wyjściowe 230V 50Hz, minimalna moc 900W/1000VA, typ przebiegu sinusoida, czas przełączania 2 ms,
  interfejs USB,
 • obudowa: obudowa typu Tower, przedni panel z 4 portami USB (w tym min. 2 x USB 3.0), 1 x wejście mikrofonowe
  oraz słuchawkowe,
 • urządzenia wskazujące: mysz i klawiatura z interfejsem USB,
 • oprogramowanie: Windows 10 Pro 64,
 • monitor (2 szt. do każdego zestawu): o przekątnej 23”, rozdzielczości 1920 x 1080, współczynnik proporcji obrazu 16:9, podświetlenie w technologii LED, porty VGA, DisplayPort i HDMI,
 • certyfikaty: stacja robocza musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 i posiadać deklarację CE,
 • gwarancja: gwarancja realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zamówienia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linie telefoniczną producenta.

III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 • cena netto - 70 pkt (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia)
  do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 70,
 • okres gwarancji – 20 pkt
  do obliczenia przyjmuje się wzór: okres gwarancji badanej oferty / okres najdłuższej gwarancji * 20,
 • czas dostawy – 10 pkt
  metoda przyznawania punktów:
  0-5 dni – 10 pkt
  6 dni – 9 pkt
  7 dni – 8 pkt
  8 dni – 7 pkt
  9 dni – 6 pkt
  10 dni – 5 pkt
  11 dni – 4 pkt
  12 dni – 3 pkt
  13 dni – 2 pkt
  14 dni – 1 pkt.

Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej punktów.

IV. Metoda płatności:

 • dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego.

V. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 05.06.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VII. Wykluczenia:

 • Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.
GÓRA