Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zakup i dostawa frontendu radarowego wraz z anteną.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 • zapewniający pomiar odległości (co najmniej do 50m z dokładnością do 1m), prędkości (w zakresie co najmniej 20-250km/h), azymutu oraz kierunku poruszania się obiektów,
 • częstotliwość pracy w zakresie 24.0-24.2GHz, możliwość zmiany modulacji np. na CW oraz FMCW B=200MHz, Fm=1kHz, mikser IQ, pasmo 30-3000kHz, RF to IF G>50dB,
 • anteny typu patch array antena,
 • 1 antena nadawcza TX o wiązce AZ~17 stopni, EL~12 stopni zysk anteny>19dB,
 • 2 anteny odbiorcze RX o wiązce ~24 na ~12 stopni, zysk anten>19dB,
 • moc EIRP<100mW (20dBm),
 • wymiary nie większe niż 12cm x 8cm x 2cm,
 • zasilanie DC 5V maks. 500mA,
 • temperatura pracy -40~85°C.

III. Opis wyboru oferty:

 • cena 100%; cena wyrażona w złotówkach powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia.

IV. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 16.06.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VI. Wykluczenia:

 • Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.
GÓRA