Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Zapytania ofertowe

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę drukarki 3D w technologii FDM/FFF.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie do druku 3D. Wymagana minimalna specyfikacja urządzenia:

 • - Technologia druku: FDM/FFF,
 • - Minimalna przestrzeń robocza 450 x 450 x 450 mm,
 • - Materiał druku: ABS, PMMA, PC, PA, PET-G, PLA, PEEK,
 • - Materiał podporowy: HIPS, PVA,
 • - Rozdzielczość warstw: 0,05 - 0,25 mm,
 • - Temperatura druku: do 450 st C,
 • - Dokładność pozycjonowania osi: XY - 11 um, Z - 2 um,
 • - Ilość dysz drukujących: 2,
 • - Średnica dysz: 0,4 mm z możliwością zmiany średnicy w przedziale 0,2 - 1 mm,
 • - Aluminiowy stół podciśnieniowy z wymiennymi powierzchniami do druku,
 • - Czujnik początku i końca filamentu,
 • - Elementy dyszy i ekstrudera mające kontakt z tworzywem wykonane ze stali nierdzewnej,
 • - Aktywnie grzana komora z mikroporcesorową kontrolą temperatury,
 •  
 • - Zamknięta komora wentylowana wyposażona w filtr węglowy,
 • - Świetlna, kolorowa sygnalizacji temperatury wewnątrz komory roboczej,
 • - Możliwość drukowania rozpuszczalnych podpór,
 • - Waga do 200 kg,
 • - Dostarczone urządzenie powinno posiadać dedykowane oprogramowanie do modyfikacji plików i ustawień drukowania z wieczystą licencją,
 • - Sprzedający zorganizuje dostawę urządzenia oraz przeprowadzi szkolenie do 5 osób dla użytkownika. Koszt dostawy i szkolenia musi zawierać się w cenie urządzenia,
 •  
 • - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć urządzenie myjące odpowiednio dobrane do gabarytów wydruku wraz z preparatem myjącym,
 • - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć po 1 kg materiałów do druku (ABS, PMMA, PC, PA, PET-G, PLA, PEEK) i po 1 kg materiałów podporowych (HIPS, PVA) oraz 1 zestaw powierzchni do druku,
 • - Gwarancja: minimum 12 miesięcy.

III. Opis wyboru oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji max 100 pkt:

 • a) Cena netto – 70 pkt, (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia). Do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 70 
 • b) Okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) – 20 pkt. Do obliczenia przyjmuje się wzór: okres gwarancji badanej oferty / okres najdłuższej gwarancji * 20
 • c) Czas dostawy – 10 pkt. Do obliczenia przyjmuje się wzór: najkrótszy (wyrażony w dniach) termin realizacji z pośród złożonych ofert / termin (wyrażony w dniach) dostawy z oferty badanej * 10

IV. Metoda płatności:

 1. dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego.

V. Sposób składania ofert:

 • osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
 • przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia 24.11.2017 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Osoba do kontaktu:

 • Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • informacja pisemna, złożona osobiście w siedzibie firmy, przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną do dnia 02.06.2017 r.; oferty przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane; oferta powinna zawierać nazwę, adres oraz pieczęć firmową Oferenta opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Oferenta.

VIII. Wykluczenia:

Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowa z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą

GÓRA